Τεχνικός Ασφαλείας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω και ένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, υποχρεούται στη σύναψη σύμβασης εργασίας με τεχνικό ασφαλείας. Ο Τεχνικός Ασφαλείας κάθε επιχείρησης είναι επιφορτισμένος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  • β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και προβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνουν

Το γραφείο μας παρέχει ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Και αυτό δεν είναι καλό μόνο για τους εργαζομένους, αλλά και για τον ίδιο τον εργοδότη, καθώς λειτουργούμε συμβουλευτικά και για την προστασία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας λειτουργεί πάντα ως Σύμβουλος της επιχείρησης. Αναγράφει στο τετράδιο υποδείξεων που διατηρεί η επιχείρηση κάθε συμβουλή που είτε είναι υποχρεωτική η τήρησή της από τη νομοθεσία, είτε θεωρείται ότι θα λειτουργήσει θετικά για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, αλλά και για την προστασία των ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν εντός της επιχείρησής σας.

Συμπληρωματικά, είμαστε στη διάθεσή σας για διάφορες επιπλέον δραστηριότητες όπως :

  • Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (υποχρεωτική από τη νομοθεσία)
  • Σύναψη σύμβασης ελέγχου και πιστοποίησης της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
  • Χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, εφόσον δεν διαθέτει η επιχείρηση
  • Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού σε διάφορα θέματα που εμπίπτουν στην ασφάλεια εργασίας αλλά και στη χρήση του ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού
  • o Κατάστρωση σχεδίου διαφυγής έκτακτης ανάγκης κλπ