Υπηρεσίες

Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων &
Ανυψωτικών μηχανημάτων

Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων &
Ανυψωτικών μηχανημάτων

Το γραφείο μας σε συνεργασία με τη NOVA certification ™ αναλαμβάνει την πιστοποίηση όλων των ανυψωτικών μηχανημάτων και ανελκυστήρων

Για τους ανελκυστήρες οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Ο Περιοδικός Έλεγχος Ανελκυστήρα γίνεται ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ο ανελκυστήρας εξακολουθεί να λειτουργεί με Ασφάλεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός και διενεργείται αποκλειστικά από Διαπιστευμένους / Εγκεκριμένους Οργανισμούς. Οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες θα πρέπει με ενέργειες των ιδιοκτητών / διαχειριστών των κτηρίων, να επανελέγχονται περιοδικά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Περιοδικός Έλεγχος Ανελκυστήρα

Αφορά ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί και για τους οποίους υπάρχει προηγούμενο πιστοποιητικό, άδεια ή προέγκριση.

Έλεγχος Εγκατάστασης Ανελκυστήρα

Αφορά παλιούς ανελκυστήρες (που έχουν εγκατασταθεί σε κτίρια με άδεια οικοδομής πριν από το 07/1999) και για τους οποίους δεν υπάρχει προηγούμενο πιστοποιητικό, άδεια ή προέγκριση.

Ανυψωτικά μηχανήματα

Στα πλαίσια του ΦΕΚ 1186/Β/2003 (Υ.Α. 15085/593/2003) προσφέρονται υπηρεσίες για τον Έλεγχο και την Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Τα ανυψωτικά μηχανήματα ταξινομούνται ως προς την επικινδυνότητά τους ως εξής:

Κατηγορία Υ1

Αφορά Γερανούς που λειτουργούν κοντά στη θάλασσα, Γερανούς σε επιβαρυμένη ατμόσφαιρα (ανυψωτικής ικανότητας ≥ 2Τ), Γερανογέφυρες (ανυψωτικής ικανότητας ≥ 5Τ), Οικοδομικοί πυργογερανοί, Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4 μέτρων, Γερανούς επίτοιχοι ή επί ιστού (ανυψωτικής ικανότητας ≥ 2Τ).

Κατηγορία Υ2

Αφορά Ανυψωτικά με κίνδυνο πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζομένου από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 μέτρων, Μηχανήματα Έργων (γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί- εκσκαφείς, γερανογέφυρες), Γερανούς σε επιβαρυμένη ατμόσφαιρα (ανυψωτικής ικανότητας < 2Τ), Γερανογέφυρες (ανυψωτικής ικανότητας < 5Τ), Γερανούς επίτοιχοι ή επί ιστού (ανυψωτικής ικανότητας < 2Τ).

Κατηγορία Μέση

Αφορά μικρούς Γερανούς οικοδομών μέχρι 250kg (παπαγαλάκια), Μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια (π.χ. ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών, ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας, κα), Αντλίες σκυροδέματος, Περονοφόρα οχήματα, Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων(μέχρι 4 μέτρων).

Κατηγορία Χαμηλή

Αφορά Γερανούς μετακίνησης οχημάτων, Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100 κιλών, Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα, Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200kg.