Υπηρεσίες

Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων &
Ανυψωτικών μηχανημάτων

Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων &
Ανυψωτικών μηχανημάτων

Το γραφείο μας σε συνεργασία με τη NOVA certification ™ αναλαμβάνει την πιστοποίηση όλων των ανυψωτικών μηχανημάτων και ανελκυστήρων

Για τους ανελκυστήρες οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Ο Περιοδικός Έλεγχος Ανελκυστήρα γίνεται ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ο ανελκυστήρας εξακολουθεί να λειτουργεί με Ασφάλεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός και διενεργείται αποκλειστικά από Διαπιστευμένους / Εγκεκριμένους Οργανισμούς. Οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες θα πρέπει με ενέργειες των ιδιοκτητών / διαχειριστών των κτηρίων, να επανελέγχονται περιοδικά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Περιοδικός Έλεγχος Ανελκυστήρα

Αφορά ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί και για τους οποίους υπάρχει προηγούμενο πιστοποιητικό, άδεια ή προέγκριση.

Έλεγχος Εγκατάστασης Ανελκυστήρα

Αφορά παλιούς ανελκυστήρες (που έχουν εγκατασταθεί σε κτίρια με άδεια οικοδομής πριν από το 07/1999) και για τους οποίους δεν υπάρχει προηγούμενο πιστοποιητικό, άδεια ή προέγκριση.

Ανυψωτικά μηχανήματα

Στα πλαίσια του ΦΕΚ 1186/Β/2003 (Υ.Α. 15085/593/2003) προσφέρονται υπηρεσίες για τον Έλεγχο και την Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Τα ανυψωτικά μηχανήματα ταξινομούνται ως προς την επικινδυνότητά τους ως εξής:

Κατηγορία Υ1

Αφορά Γερανούς που λειτουργούν κοντά στη θάλασσα, Γερανούς σε επιβαρυμένη ατμόσφαιρα (ανυψωτικής ικανότητας ≥ 2Τ), Γερανογέφυρες (ανυψωτικής ικανότητας ≥ 5Τ), Οικοδομικοί πυργογερανοί, Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4 μέτρων, Γερανούς επίτοιχοι ή επί ιστού (ανυψωτικής ικανότητας ≥ 2Τ).

Αφορά Ανυψωτικά με κίνδυνο πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζομένου από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 μέτρων, Μηχανήματα Έργων (γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί- εκσκαφείς, γερανογέφυρες), Γερανούς σε επιβαρυμένη ατμόσφαιρα (ανυψωτικής ικανότητας < 2Τ), Γερανογέφυρες (ανυψωτικής ικανότητας < 5Τ), Γερανούς επίτοιχοι ή επί ιστού (ανυψωτικής ικανότητας < 2Τ).

Αφορά μικρούς Γερανούς οικοδομών μέχρι 250kg (παπαγαλάκια), Μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια (π.χ. ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών, ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας, κα), Αντλίες σκυροδέματος, Περονοφόρα οχήματα, Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων(μέχρι 4 μέτρων).

Αφορά Γερανούς μετακίνησης οχημάτων, Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100 κιλών, Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα, Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200kg.